ความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง